Các chủng loại văn bạn dạng hành chính hiện nay và phương pháp trình bày hiện nay được phép tắc tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản hành chính chuẩn


Có mấy nhiều loại văn bạn dạng hành chính?

Theo lý giải tại Nghị định 30/2020:

3. “Văn bạn dạng hành chính” là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

Điều 7 Nghị định này cũng qui định rõ, văn bản hành chính gồm các loại văn phiên bản sau: 

Nghị quyết (cá biệt)Quyết định (cá biệt)Chỉ thịQuy chế
Quy địnhThông cáoThông báoHướng dẫn
Chương trìnhkế hoạchPhương ánĐề án
Dự ánBáo cáoBiên bảnTờ trình
Hợp đồngCông vănCông điện`Bản ghi nhớ
Bản thỏa thuậnGiấy ủy quyềnGiấy mờiGiấy giới thiệu
Giấy nghỉ phépPhiếu gửi/Phiếu chuyểnPhiếu báoThư công

Mẫu văn bản hành chính gồm các nội dung gì?

Các thành phần bao gồm mà văn bản hành chính cần phải có bao gồm:

- Quốc hiệu cùng Tiêu ngữ.

- tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

- Số, cam kết hiệu của văn bản.

- Địa danh cùng thời gian phát hành văn bản.

- Tên một số loại và trích yếu câu chữ văn bản.

- ngôn từ văn bản.

- Chức vụ, chúng ta tên và chữ ký kết của người có thẩm quyền.

- Dấu, chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức.

- địa điểm nhận.

 

Các chủng loại văn bạn dạng hành chính phổ biến hiện nay

Mặc dù Nghị định 30 vẫn quy định phần lớn các mẫu mã văn bạn dạng hành chính, tuy nhiên, chỉ một số mẫu tiếp sau đây được sử dụng tiếp tục gồm:

Mẫu nghị quyết (cá biệt)

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ ..................................................................................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

...............................................................................................................................

QUYẾT NGHỊ:

........................................................6.....................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- .............;

- Lưu: VT,...7...8.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ với tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ nghị quyết.

6 nội dung nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn phiên bản và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

8 ký kết hiệu bạn soạn thảo văn phiên bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) hình thức trực tiếp

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

Căn cứ .......................................................7 .........................................................;

Căn cứ .................................................................................................................;

Theo đề nghị của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1....................................................... 8 ...........................................................

Điều ......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.......;

- ............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ và tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành quyết định.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản quyết định.

6 Thẩm quyền phát hành quyết định nằm trong về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi dùng cho của tín đồ đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định trực thuộc về tập thể chỉ huy hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên bạn hữu hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức đó.

7 những căn cứ để phát hành quyết định.

8 ngôn từ quyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo với số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu tín đồ soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) phương tiện gián tiếp


 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

Số: /QĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

...4..., ngày... Tháng... Năm...


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)..........5...................

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

 

Căn cứ ...................................................7 .............................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

Theo ý kiến đề nghị của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phát hành (Phê duyệt) kèm theo quyết định này.......................5 .............

.....................................................................................................................................

Điều......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như Điều... ;

-..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

 

Ghi chú:

* mẫu này áp dụng so với các quyết định (cá biệt) phát hành hay phê chăm chút một văn phiên bản khác.

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản quyết định.

6 Thẩm quyền phát hành quyết định ở trong về fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức thì ghi dùng cho của tín đồ đứng đầu; trường hợp thẩm quyền ban hành quyết định trực thuộc về tập thể chỉ đạo hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên đồng minh hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu fan soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản có tên loại

(Mẫu này được thực hiện chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo).

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2


Số: /...3...-...4...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

................7.............. 

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Xem thêm:

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên các loại văn bản.

4 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên loại văn bản

chủng loại này áp dụng chung so với các vẻ ngoài văn phiên bản hành chính có ghi tên các loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, phía dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu câu chữ văn bản.

8 ngôn từ văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 cam kết hiệu tín đồ soạn thảo văn phiên bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

Số: /...3...-...4...

V/v..........6.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 Kính gửi:

- ............................................................;

- .............................................................

.................................................................................7............................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

 

.............................................................10.....................................................................

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu câu chữ công văn.

7 văn bản công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

9 cam kết hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu Công điện

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

 

Số:.../CĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*

...4..., ngày... Tháng... Năm...


CÔNG ĐIỆN

............5..............

 

................................................................6 điện:

- ...............................7...............................;

- .................................................................

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công điện.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung điện.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.

7 tên cơ quan, tổ chức triển khai nhận điện.

8 văn bản điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

10 cam kết hiệu của tín đồ soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Biên bản

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

BIÊN BẢN

...........4............

Thời gian bắt đầu: .................................................................................................

Địa điểm: ...............................................................................................................

Thành phần tham dự: ............................................................................................

.....................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):..................................................................................................

Thư ký kết (người ghi biên bản):................................................................................

Nội dung (theo tình tiết cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

....................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) dứt vào.... Giờ...., ngày.... Tháng.... Năm..../.

 

THƯ KÝ

 

(Chữ ký)

 

Họ với tên

 

CHỦ TỌA

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức triển khai (nếu có)5)

Họ cùng tên

Nơi nhận:

- ..............;

- Lưu: VT, hồ sơ.

 

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ tổ chức chính quyền (nếu cần).

Trên đây là một số mẫu văn bản hành chính được sử dụng phổ biến bây giờ và biện pháp trình bày. Nếu còn thắc mắc, vui tươi liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan