1. Vẻ ngoài kế toán a) thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh giá trị hiện bao gồm và thực trạng biến cồn tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu đựng thuế phạt sinh trong năm và thuế suất thuế các khoản thu nhập hiện hành theo phương pháp sau:
Thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả=Chênh lệch tạm thời chịu thuếxThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)
Trường thích hợp tại thời điểm ghi thừa nhận thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả sẽ biết trước có sự biến đổi về thuế suất thuế TNDN vào tương lai, nếu câu hỏi hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả ở trong thời gian thuế suất new đã có hiệu lực thì thuế suất vận dụng để ghi nhấn thuế hoãn lại buộc phải trả được tính theo thuế suất mới. B) các đại lý tính thuế của gia sản hoặc nợ phải trả cùng Chênh lệch lâm thời thời:
*

- cơ sở tính thuế của gia tài là giá chỉ trị sẽ tiến hành trừ khỏi các khoản thu nhập chịu thuế khi tịch thu giá trị ghi sổ của tài sản. Nếu như thu nhập không phải chịu thuế thì cửa hàng tính thuế của gia sản bằng cực hiếm ghi sổ của tài sản đó. Cửa hàng tính thuế các khoản thu nhập của nợ đề nghị trả là quý giá ghi sổ của chính nó trừ đi (-) giá bán trị sẽ tiến hành khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi thanh toán nợ cần trả trong các kỳ tương lai. Đối với lệch giá nhận trước, cơ sở tính thuế là quý giá ghi sổ của nó, trừ đi phần cực hiếm của doanh thu không đề nghị chịu thuế vào tương lai.- Chênh lệch trong thời điểm tạm thời là khoản chênh lệch giữa quý giá ghi sổ của gia tài hoặc nợ đề xuất trả trong Bảng bằng phẳng kế toán và các đại lý tính thuế của gia tài hoặc nợ phải trả đó. Chênh lệch tạm thời gồm 2 loại: Chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ với chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế. Chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế là các khoản chênh lệch tạm thời làm tạo nên khoản thuế thu nhập cần trả khi xác định thu nhập chịu thuế sau đây khi cực hiếm ghi sổ của các khoản mục tài sản được thu hồi hoặc nợ đề nghị trả được thanh toán.+ Chênh lệch tạm thời về thời hạn chỉ là 1 trong trong các trường đúng theo chênh lệch tạm bợ thời, ví dụ: trường hợp lợi nhuận kế toán được ghi dấn trong kỳ này nhưng các khoản thu nhập chịu thuế được xem trong kỳ khác.+ những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời giữa quý hiếm ghi sổ của tài sản hoặc nợ yêu cầu trả so với cơ sở tính thuế của gia sản hoặc nợ bắt buộc trả đó hoàn toàn có thể không buộc phải là chênh lệch trong thời điểm tạm thời về mặt thời gian, ví dụ: Khi reviews lại một tài sản thì quý hiếm ghi sổ của tài sản chuyển đổi nhưng nếu cửa hàng tính thuế không chuyển đổi thì tạo ra chênh lệch nhất thời thời. Mặc dù thời gian thu hồi giá trị ghi sổ và các đại lý tính thuế không chuyển đổi nên chênh lệch trong thời điểm tạm thời này chưa phải là chênh lệch tạm thời về thời gian.+ kế toán không thường xuyên sử dụng khái niệm “Chênh lệch vĩnh viễn” để biệt lập với chênh lệch tạm thời khi xác định thuế các khoản thu nhập hoãn lại do thời gian thu hồi gia tài hoặc thanh toán nợ phải trả cũng giống như thời gian để khấu trừ gia sản và nợ nên trả đó vào các khoản thu nhập chịu thuế là hữu hạn. C) Thuế thu nhập hoãn lại cần trả buộc phải được ghi dấn cho toàn bộ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ lúc thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một gia sản hay nợ phải trả của một thanh toán giao dịch mà giao dịch này ko có tác động đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập cá nhân (hoặc lỗ tính thuế) tại thời khắc phát sinh giao dịch. D) khi lập báo cáo tài chính, kế toán phải xác minh các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế vạc sinh trong năm hiện tại làm căn cứ xác minh số thuế thu nhập hoãn lại nên trả được ghi nhận trong năm. đ) việc ghi dấn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả trong thời gian được triển khai theo hiệ tượng bù trừ thân số thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả tạo nên trong năm nay với số thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng trong năm này được ghi bớt (hoàn nhập), theo nguyên tắc:- ví như số thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả tạo ra trong năm to hơn số thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả được trả nhập trong năm, kế toán tài chính chỉ ghi nhận bổ sung số thuế các khoản thu nhập hoãn lại cần trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả phạt sinh lớn hơn số được trả nhập vào năm;- giả dụ số thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả phát sinh trong năm nhỏ dại hơn số thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả được hoàn nhập vào năm, kế toán tài chính chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại nên trả là số chênh lệch thân số thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả vạc sinh nhỏ dại hơn số được hoàn nhập trong năm. E) Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả vạc sinh trong thời điểm không liên quan đến các khoản mục được ghi dìm trực tiếp vào vốn công ty sở hữu yêu cầu được ghi nhận là giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm. G) Kế toán buộc phải ghi bớt thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả khi những khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế ko còn tác động tới lợi tức đầu tư tính thuế (khi gia sản được thu hồi hoặc nợ bắt buộc trả được thanh toán). H) việc bù trừ thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả và tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại chỉ tiến hành khi lập Bảng bằng vận kế toán, không thực hiện khi ghi dìm thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Thuế thu nhập hoãn lại là gì

2. Kết cấu và văn bản phản ánh của tài khoản 347 – Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trảBên Nợ: Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại yêu cầu trả bớt (được hoàn nhập) vào kỳ.Bên Có: Thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả được ghi nhấn trong kỳ.

Xem thêm:

Số dư mặt Có: Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại yêu cầu trả còn sót lại cuối kỳ.3. Phương thức kế toán một trong những giao dịch tài chính chủ yếuCuối năm, kế toán căn cứ “Bảng khẳng định thuế thu nhập hoãn lại bắt buộc trả” để ghi dìm thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả gây ra từ các giao dịch trong thời gian vào chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: a) ví như số thuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả gây ra trong năm to hơn số thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả được trả nhập vào năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung cập nhật số thuế thu nhập hoãn lại bắt buộc trả là số chênh lệch thân số thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả phạt sinh lớn hơn số được hoàn nhập vào năm, ghi:Nợ TK 8212 - giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại sở hữu TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại cần trả.b) nếu số thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả gây ra trong năm nhỏ dại hơn số thuế các khoản thu nhập hoãn lại cần trả được trả nhập trong năm, kế toán chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả phạt sinh bé dại hơn số được trả nhập vào năm, ghi:Nợ TK 347 - Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả có TK 8212 - chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.