Vajtswv txoj kev hlub yeej yuav kav mus ib txhis, tiam sis tus nqi ntawm Nws txoj kev hlub nyob ntawm seb peb ua li cas.

Bạn đang xem: “muaj kuv txoj kev hlub tsis tu tsis tseg”


Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum qhia peb tias “Vajtswv yog txoj kev hlub.”1 Nws yog tus uas hlub peb zoo tag nrho, thiab peb tso siab tias Nws txoj kev hlub yeej yuav nyob mus ib txhis. Raws li Thawj Tswj Hwm Thomas S. Monson hais tias: “Vajtswv hlub nej txawm nej xav tias nej tsis tsim nyog txais txoj kev hlub. Nws txoj kev hlub yeej nrog nraim nej.”2

Muaj ntau txoj kev piav txog thiab hais txog Vajtswv txoj kev hlub. Niaj hnub no ib lo lus uas peb pheej hnov yog qhov uas Vajtswv txoj kev hlub “tsis muaj dab tsi khuam li.” Qhov no muaj tseeb, tiam sis lo lus tsis muaj dab tsi khuam li tsis nyob hauv vaj lug kub. Tiam sis, vaj lug kub hais txog Nws txoj kev hlub yog txoj kev hlub tiag tiag,3 “txoj kev hlub uas zoo kawg nkaus,”4 “txoj kev hlub uas txhiv dim,” 5 thiab “txoj kev hlub uas kav ib txhis.”6 Tej lus no yeej zoo dua vim lo lus tsis muaj dab tsi khuam li ua rau neeg ua yuam kev xav txog Vajtswv txoj kev hlub, xws li, Vajtswv pub peb ua txhua yam thiab tsis txiav txim rau xanh peb vim nws txoj kev hlub tsis muaj dab tsi khuam li, los yog tsis muaj dab tsi uas Vajtswv xav kom peb ua, vim Nws txoj kev hlub tsis muaj dab tsi khuam li, los yog txhua leej txhua tus txais kev cawm seej nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj vim Nws txoj kev hlub tsis muaj dab tsi khuam li. Vajtswv txoj kev hlub yeej yuav kav mus ib txhis, tiam sis tus nqi ntawm Nws txoj kev hlub nyob ntawm seb peb ua li cas.

Yexus hais tias:

“Kuv hlub nej ib yam li kuv Txiv hlub kuv; cia li txais kuv txoj kev hlub tas mus li.

Xem thêm: Top 10 Cách T Ăn Uống Để Tăng Cân Nhanh Cho Người Gầy, Ăn Gì Để Tăng Cân

“Yog nej ua raws li kuv tej lus txib, nej yuav muaj kuv txoj kev hlub tsis tu tsis tseg; ib yam li kuv ua raws li kuv Leej Txiv tej lus txib kuv thiaj muaj nws txoj kev hlub tsis tu tsis tseg.”7

Txais tus Cawm Seej txoj kev hlub “tas mus li” los yog “muaj tsis tu tsis tseg” txhais hais tias yus txais Nws txoj kev tshav ntuj thiab ua rau xanh yus rais los ua neeg zoo tag nrho.8 Yog peb xav txais Nws txoj kev tshav ntuj, peb yuav tsum ntseeg Yexus Khetos thiab ua raws li Nws cov lus txib, xws li hloov siab lees txim txog peb tej kev txhaum, ua kev cai raus dej kom txais kev zam txim, txais tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv, thiab mloog Nws lus mus ntxiv.9

Vajtswv yeej yuav hlub peb, tiam sis Nws cawm tsis tau peb thaum peb tseem ua txhaum.10 Cia li nco ntsoov tej lus uas Amulej hais rau Xi-elas hais tias tus Cawm Seej yuav tsis cawm Nws cov neeg thaum lawv tseem ua txhaum tiam sis yuav cawm lawv dim ntawm lawv tej kev txhaum,11 vim yog peb tseem ua txhaum peb tsis huv thiab “nws tau hais tias tsis muaj ib yam tsis huv yuav muab tau ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj ua nws tug”12 los yog nrog Vajtswv nyob. “Thiab tau muaj hwj chim muab rau củ nws los ntawm Leej Txiv los txhiv dim ntawm lawv tej kev txhaum vim yog txoj kev hloov siab lees txim; yog li ntawd nws tau xa nws tej tim tswv los tshaj tawm tej moo zoo txog tej uas yuav tsum ua ntawm txoj kev hloov siab lees txim, uas coj los rau củ tus Txhiv Dim lub hwj chim, mus rau xanh txoj kev cawm seej ntawm lawv tej ntsuj plig.”13

Los ntawm Phau Ntawv Maumoos peb kawm hais tias Khetos tau raug txom nyem—qhov tseem ceeb tshaj plaws uas qhia txog Nws txoj kev hlub—kom “muaj tau lub siab hlub ntawm txoj kev zam txim, uas muaj hwj chim kov yeej txoj kev txim lij, thiab ua kom muaj kev rau noob neej kom lawv yuav muaj kev ntseeg los hloov siab lees txim.

“Thiab li no txoj kev zam txim thiaj them tau tej nqi ntawm txoj kev txim lij, thiab puag lawv nyob hauv txhais caj npab uas tsis muaj xwm txheej, thaum tus uas tsis xyaum kom muaj kev ntseeg mus rau txoj kev hloov siab lees txim qhib ntsa rau tag nrho tej kev txib ntawm txoj kev txim lij; yog li ntawd tsuas yog rau xanh tus uas muaj txoj kev ntseeg mus rau củ txoj kev hloov siab lees txim xwb thiaj raug coj los mus rau txoj kev txhiv dim loj thiab nyob mus ib txhis.”14

Nws twb them tus nqi loj tshaj plaws kom muab lub txiaj ntsim kev hloov siab lees txim pub rau củ peb.

Ib txhia yuav xav hais tias Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tus txawm lawv ua dab tsi los xij—piv txwv hais tias, lawv hais txog Yexus Zaj Lus Qhia Nyob Pem Roob: “Vajtswv ua nws lub hnub ci rau cov neeg ua phem thiab cov neeg ua zoo, thiab tso nag los rau củ cov neeg ncaj thiab cov neeg tsis ncaj ib yam nkaus.”15 Muaj tseeb tiag, Vajtswv foom koob hmoov rau xanh tag nrho Nws cov me nyuam npaum li Nws foom tau—tag nrho cov koob hmoov uas kev cai thiab kev txim lij thiab kev hlub tshua pub tau. Thiab Nws txib peb ua siab dawb siab zoo ib yam:

“Tiam sis nim no kuv qhia rau xanh nej hais tias, hlub nej cov yeeb ncuab thiab thov Vajtswv pab rau cov uas tsim txom nej,

“Yog nej ua li no, nej thiaj yog Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj cov me nyuam.”16

Txawm li ntawd los, yuav muab Vajtswv cov koob hmoov loj tshaj plaws rau xanh peb tsuas yog peb mloog lus xwb. Thawj Tswj Hwm Russell M. Nelson piav hais tias: “Cov koob hmoov ntawm Vajtswv txoj kev hlub ntau nplua mias—tsis hais txoj sia nyob mus ib txhis los yog—muaj ib teo koob hmoov uas peb yuav tsum tsim nyog txais tau, yog peb tsis tsim nyog peb tsis muaj cai txais tau tej ntawd. Cov neeg uas ua txhaum hloov tsis tau Vajtswv lub siab nyiam thiab yuam Nws foom koob hmoov rau củ lawv thaum lawv tseem ua txhaum . Yog lawv xav tau txhua txoj koob hmoov los ntawm Nws txoj kev hlub, lawv yuav tsum hloov siab lees txim.”17

Qhov uas yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tsis tu tsis tseg ua rau ib tug neeg uas hloov siab lees txim txais kev cog lus tias yuav muab nws tsa sawv thaum hnub kawg,18 tiam sis kuj muaj ib qho tseem ceeb ntxiv thiab. Kev muaj Nws txoj kev hlub tsis tu tsis tseg yuav ua rau củ peb paub tias peb muaj peev xwm los ua neeg zoo ib yam li Nws.19 Raws li Thawj Tswj Hwm Dieter F. Uchtdorf hais tias: “Vajtswv txoj kev tshav ntuj tsis ua rau peb rov qab rais los ua neeg uas tsis muaj txim xwb. … Nws xav kom peb ua ntau ntxiv: Nws xav kom Nws cov tub thiab ntxhais los ua neeg zoo li Nws.”20

Muaj Vajtswv txoj kev hlub tsis tu tsis tseg txhais hais tias peb ua raws nraim li Nws lub siab nyiam. Qhov no txhais hais tias peb lees txais Nws tej lus qhuab ntuas “rau qhov tus Tswv qhuab ntuas txhua tus uas nws hlub.”21 Qhov no txhais hais tias peb sib hlub thiab sib pab ib yam li Yexus hlub thiab pab peb.22 Qhov no txhais hais tias peb ua raws li kev cai ntawm lub nceeg vaj xilethi-aus peb thiaj yuav tsim nyog txais tau lub yeeb koob xilethi-aus.23 Yog Nws yuav muab peb hloov los ua neeg zoo li Nws, peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej thov kom peb ywj rau xanh “tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv tej kev tshoov siab, thiab los ua ib tug neeg tshiab dawb huv dhau los ntawm tus Tswv Khetos txoj kev theej txhoj, thiab rais los mus ua li ib tug me nyuam yaus, mloog lus, siab dawb siab zoo, txo hwj chim, ua siab ntev, muaj kev hlub puv npo, txaus siab ua ib puas tsav yam uas tus Tswv pom tsim nyog kom nws ua, ib yam nkaus li ib tug me nyuam yaus txaus siab rau củ nws txiv.”24

Txwj Laug Dallin H. Oaks qhia hais tias: “Txoj Kev Txiav Txim Thaum Kawg tsis yog suav tej yam zoo thiab phem—uas peb twb ua los lawm. Yog suav seb tej yam peb tau ua thiab peb tej kev xav—tau ua rau xanh peb peem los ua neeg zoo li cas lawm.”25

Zaj dab neeg txog Hellen Keller yog ib zaj lus piv txwv txog qhov uas Vajtswv txoj kev hlub hloov tau ib tug neeg uas muaj siab xav hloov. Helen yug los nyob hauv lub xeev Alabama nyob hauv lub Teb Chaws Amelikas thaum xyoo 1880. Thaum nws tsuas muaj 19 lub hlis xwb nws raug kab mob uas ua rau xanh nws dig muag thiab lag ntseg. Nws txawj ntse heev thiab nyuaj rau nws thaum nws xav to lớn taub thiab paub tias txhua yam nyob ib puag ncig yog dab tsi. Thaum Helen kov nws tsev neeg daim di ncauj thiab paub tias lawv siv lawv lub qhov ncauj hais lus, “nws npau taws heev nws tsis txawj koom nrog lawv sib txuas lus.”26 Thaum Helen muaj rau xyoo, nws txoj kev xav sib txuas lus thiab nws txoj kev chim siab heev ua rau củ nws “npau taws txhua hnub, tej lub sij hawm yog txhua xuab moos.”27

Helen niam thiab txiv ntiav ib tug xib hwb qhia lawv tus ntxhais, ib tug poj niam hu ua Anne Sullivan. Ib yam li Yexus Khetos khổng lồ taub peb tej kev mob kev nkeeg,28 Anne Sullivan twb rau xanh tej teeb meem nyuaj thiab nws thiaj li to taub Helen tej teeb meem. Thaum nws muaj tsib xyoos, Anne raug ib kab mob uas ua rau nws mob qhov muag thiab ua rau củ nws yuav luag dig muag. Thaum Anne muaj yim xyoo, nws niam tso lub ntiaj teb no tseg, nws txiv tso nws thiab nws tus nus, Jimmie, tseg; thiab nkawd raug txib mus rau củ “lub tsev txom nyem” es lub tsev ntawd qias neeg dhau lawm ua rau xanh Jimmie xiam tom qab nws nyob ntawd peb lub hlis xwb. Vim nws nyiaj ntxeem tiag tiag, Anne tau mus kawm nyob hauv ib lub tsev kawm ntawv rau cov neeg dig muag hu ua Perkins School for the Blind & Vision Impaired, es nws txawj kawm txuj ci heev. Kev phais qhov muag ua rau nws pom kev zoo txaus nws thiaj li txawj nyeem ntawv. Thaum Helen Keller txiv hu lub tsev kawm ntawv Perkins School nrhiav ib tug los ua nws tus ntxhais tus xib hwb, lawv xaiv Anne mus.29

Yeej tsis zoo thaum xub thawj. Helen “ntaus, nias thiab ncaws nws tus xib hwb thiab ntaus kom ib tug kaus hniav tawm. tau tswj kav thaum kawg tom qab nws mus nrog nyob hauv ib lub tsev me me hauv tsev neeg Keller thaj av. Vim nws ua siab ntev thiab nyob ruaj khov, ua rau củ tus me nyuam ntxhais thiaj li tso siab rau xanh nws.”30 Zoo ib yam li ntawd, thaum peb tso siab thiab tsis ntxeev siab rau củ peb tus Xib Hwb nyob saum ntuj ceeb tsheej, Nws yuav nrog peb ua hauj lwm kom txhawb nqa thiab qhia peb txog qhov yog.31

Xwv kom pab Helen kawm lus, Anne yuav siv nws ntiv tes sau ntawv txog tej yam khoom rau củ Helen xib teg. “ nyiam kev ‘siv ntiv tes ua si’ tiam sis nws tsis tshua to lớn taub mus txog thaum lub sij hawm thaum sau ‘d-e-j’ thaum nws txhuav dej tawm mus rau xanh txhais tes. sau ntawv hais tias:

“‘Zoo li ib qho uas kuv hnov qab nkag mus rau củ hauv kuv lub cim xeeb … thiab qhov txuj ci ntawm kev hais lus tshwm sim kiag rau xanh kuv. Kuv paub tias “d-e-j” txhais hais tias yog qhov txias uas ntws rau xanh hauv kuv txhais tes. Lo lus uas muaj txoj sia ntawv ua rau kuv muaj kev kaj siab, kev cia siab, kev xyiv fab, thiab tso kuv dim! … Txhua yam muaj ib lub npe, thiab txhua lub npe ua rau yus xav txog ib lub tswv yim tshiab. Thaum wb rov qab mus hauv tsev<,> txhua yam … uas kuv kov zoo li muaj txoj sia lawm.’”32